pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Najpopularniejsze

  • 25 czerwca 2013
  • 27 czerwca 2013
  • wyświetleń: 60347

Tunel pod torami już otwarty!

W czwartek o 14.00 otwarty został przejazd pod torami w ciągu ulicy Bielskiej w Pszczynie. Droga była nieprzejezdna od nocy z poniedziałku na wtorek, kiedy została całkowicie zalana po intensywnych opadach deszczu.

tunel, wiadukt, DW 933, Bielska, powódź, woda
Poziom wody w krytycznym momencie (noc z poniedziałku na wtorek) · fot.


Woda zaczęła się intensywnie wlewać pod wiadukt w nocy z poniedziałku na wtorek. W środku nocy sięgnęła już poziomu okolicznego gruntu, sięgając niemal pod sam wiadukt.

- Około północy przedstawiciele firmy odpowiedzialnej za bieżące utrzymanie systemu odwodnienia przejazdu pod torami przybyli na miejsce i sprawdzili wszystkie urządzenia. System odwodnienia przejazdu był sprawny i cały czas działał, jednak masy wody były tak wielkie, że pompy nie mogły jej wypompować - powiedział Ryszard Pacer z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Według informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej minionej doby w Goczałkowicach spadło 102,3 mm na metr kw. deszczu, zaś w Pszczynie - 92,6 mm na metr kw. Tymczasem średnia wieloletnia opadów w Pszczynie, to od 600 do 750 mm na metr kwadratowy. Widać z tego, że ostatniej doby spadło w Pszczynie i okolicy tyle co zwykle przez półtora do dwóch miesięcy.

Tunel na Bielskiej pod wodą! - 25.06.2013 · fot.
IMGW in­for­mu­je także, że w Psz­czy­nie najin­ten­syw­niej pa­dało w poniedziałek mię­dzy godziną 18.00 a 23.00.

- Te masy wody za­czę­ły wtedy wle­wać się m.in. w za­głę­bie­nie prze­jazdu pod to­ra­mi - wyjaśnia Ryszard Pacer. - Z te­renu po­bli­skie­go za­kładu Elwo, do prze­jazdu pły­nę­ła spo­rych roz­mia­rów rzeka.

Tunel na Bielskiej pod wodą - zdjęcia internautów - 25.06.2013 · fot.


Nad ranem, po u­sta­niu o­pa­dów do akcji przy­stą­pi­li stra­żacy, któ­rzy swoim sprzę­tem za­czę­li wspo­ma­gać wy­pom­powywa­nie wody z prze­jazdu pod to­ra­mi ko­le­jowymi.

Sza­cun­ki wska­zu­ją, że pod wia­duktem ko­le­jowym wlało się ok. 21 tys. metrów sześciennych wody. Pompy sys­te­mu od­wod­nie­nia prze­jazdu mają wy­daj­ność 600 metrów sześciennych na go­dzi­nę. Do­dat­kowo pompy Stra­ży Po­żar­nej - 200 metrów sześciennych na go­dzi­nę. Wspólnymi siłami wodę udało się ostatecznie wypompować we wtorek wieczorem.

W godzinach porannych przeprowadzone zostały pierwsze badania wytrzymałości drogi będą odpowiednie, kolejne o 12.00 i przed 15.00. Niestety wyniki były niekorzystne, wobec czego konieczne było przełożenie terminu otwarcia przejazdu.

Kolejne badania wykonane zostały w czwartek. Ich wynik był pozytywny, dzięki czemu otwarcie wiaduktu było możliwe w czwartek o 14.00.

new / pless.pl

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Przypominamy, że do niedzieli do godz. 21:00 obowiązuje cisza wyborcza.